Poziv na redovitu Glavnu skupštinu Društva Luka Ploče d.d. 20.07.2018.
1

Na temelju članka 277. Stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta LUKA PLOČE d.d. (potpuni tekst), Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora saziva REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d. PLOČE koja će se održati 20.07.2018.godine u 10 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

dnevni red
  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
  2. Izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2017.godini
  3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2017.godinu
  4. Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luka Ploče d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća za 2017.godinu
  5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2017.godinu
    Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2017.godinu
  6. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2017.godinu
  7. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2017.godinu
  8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018.godinu