Poziv za glavnu skupštinu 19.07.2019.
1

Na temelju članka 277. Stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta LUKA PLOČE

d.d . (potpuni tekst), Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora saziva

 

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d . PLOČE

 

koja će se održati 19.07.2019.godine u 10 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

D n e v n i r e d:

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanja popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
 2. lzvješće Uprave o poslovanju Društva u poslovnoj 2018.godini
 3. lzvješće Nadzornog odbora Drustva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Drustva za poslovnu godinu
 4. lzvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018.godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2018.godinu
 6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018.godinu
 7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2018.godinu
 8. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2018.godinu
 9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za godinu
 10. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata
 11. Donošenje odluke o opozivu 3 člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata ;
 12. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
 13. Donošenje Odluke o izboru 3 člana Nadzornog odbora
DOKUMENTI