NATJEČAJI

Na temelju članka SS. stavak 2. točka 1. Statuta dioničkog društva Luka Ploče, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora, Uprava Društva raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju poslovnog prostora na adresi Ploče, Ulica Vladimira Nazora 57
1.   PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Luke Ploče d.d. – poslovni prostor na adresi Ulica
Vladimira Nazora 57 u Pločama, koja je izgrađena na k.č. 1299/4 k.o. Ploče,  bruto površine  36,25  m2, ukupne neto površine 28,34 m2.

Predmet kupoprodaje upisan je u Vlasnički list nacrta zemljišnoknjižnog uloška broj 3283, k.č. 1299/ 4, E-23, udio 0/0, Zapisnik Općinskog suda u Metkoviću, Stalna služba u Pločama, Zemljišno-knjižni odjel, broj Z- 51/2015/3283, sastavljen povodom osnivanja, obnove ili dopune zemljišne knjige za katastarsku općinu Ploče.

Prodaja se obavlja po sistemu “viđeno-kupljeno”, a prodavatelj ne odgovora kupcu za eventualne materijalne nedostatke nekretnine. Kupac je obveznik plaćanja poreza na promet nekretninama.

2.   POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog  natječaja,  sukladno  procjembenom  Elaboratu tržišne vrijednosti nekretnina, koji je izrađen od strane ovlaštene tvrtke RECON d.o.o., Split, Bijankinijeva 4, od
6.srpnja 2022. godine, iznosi 227.000,00 kuna (slovima: dvjesto dvadeset sedam tisuća kuna).

3. JAMČEVINA

Jamčevina za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 10.000,00 kuna.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Luke Ploče d.d. otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN: HR.3823400091100114278, s naznakom “jamčevina za poslovni prostor”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Odabranom ponuditelju koji naknadno odustane od kupoprodaje uplaćena jamčevina neće se vratiti.

4.  SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Ponuditelj može podnijeti pisanu ponudu za nekretninu koja je predmet ovog Javnog natječaja.
Pisana ponuda mora sadržavati:

ZA FIZIČKE OSOBE:

  • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • preslik osobne iskaznice, dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.
  • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.

ZA PRAVNE OSOBE:

  • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB i OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.

Obrazac ponude i Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja dostupni su na internet stranici: www.luka-ploce.hr te u poslovnim prostorijama prodavatelja Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja  sadrži  i  najviši  iznos ponuđene cijene.

5.  UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 10 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a tabularna isprava biti će izdana kupcu nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Upis prava vlasništva biti će moguć nakon stupanja na snagu Zemljišne knjige za katastarsku općinu Ploče.

6.  SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 1O dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Luke Ploče d.d., smatra se da je odustao od kupnje nekretnine te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove poreza na promet nekretnina i sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI PLOČE, ULICA VLADIMIRA NAZORA 57″ – NE OTVARATI”

na adresu: Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 27. rujna 2022. godine (utorak).

Natječaj je objavljen na internet adresi: www.luka-ploce.hr.

8.  ENERGETSKO SVOJSTVO

Energetsko svojstvo poslovnog prostora iz točke 1. ovog Javnog natječaja izražena je u energetskom certifikatu oznake: P_773_2014_10820_SZ2,datum izdavanja 14.01.2021. godine, a koji je izrađen od ovlaštene pravne osobe Ćurin nautika d.o.o., Grofa Janka Draškovića 3, Stari Grad.

Predmetni energetski certifikat čini sastavni dio ovog Javnog natječaja.

9.  PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Luka Ploče d.d. zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.